2017-01-27

VI Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszalin

13-14.05.2017

Zapowiedź: Bałtycki Festiwal Modelarski – szósta edycja