2017-01-24

Poradnik do rozporządzenia 376/2014 w polskiej wersji językowej

Na stronie internetowej ULC można znaleźć poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym w polskiej wersji językowej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że jest dostępne polskie tłumaczenie poradnika (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014. Dokument jest również dostępny w wersji angielskiej na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting.

Rozporządzenie (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych („rozporządzenie 376/2014”) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Celem rozporządzenia 376/2014 – jak czytamy w poradniku – jest zapewnienie dostępności niezbędnych informacji związanych z bezpieczeństwem w celu wspomożenia działań całej Wspólnoty Europejskiej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Informacje otrzymane dzięki zbieraniu i analizie zgłoszeń na temat zdarzeń zgodnie z tym rozporządzeniem powinny umożliwić przemysłowi lotniczemu oraz nadzorom uzyskiwanie informacji dotyczących ryzyka, z którym muszą się zmierzyć oraz podejmowanie decyzji w oparciu o odpowiednią wiedzę i informacje.

Rozporządzenie 376/2014 ustanawia ramy obejmujące dziedziny lotnictwa cywilnego na każdym poziomie (przemysł, poziom krajowy i europejski), aby umożliwić zbieranie jak najdokładniejszych informacji na temat zdarzeń oraz ich analizę w celu wspierania pełnego spektrum działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, w tym przyjęcie i wdrożenie działań zaradczych tam, gdzie to konieczne.

Poradnik do rozporządzenia 376/2014