bezpieczenstwo | biuletyny
2008-01-25

Egzamin z angielskiego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje jak wygląda procedura obiegu dokumentów przy wydawaniu lub odmowie wydania licencji z uprawnieniem do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej w języku angielskim, wpisania lub odmowie wpisania uprawnienia do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej w języku angielskim albo potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia biegłości języka angielskiego.
2008-01-25

Informacja dla użytkowników statków powietrznych

Zgodnie z wymaganiami M.A.305 Załącznika I (Part-M) do Rozporządzenia (KE) 2042/2003 oraz pkt. 8.2.6 Załącznika 2 (PL-6) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 5.11.2004, użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany do prowadzenia zapisów ciągłej zdatności do lotu w książkach statku powietrznego, silnika i śmigła.
2008-01-15

Uwaga ! Wada oprogramowania

Rada Programu COSPAS-SARSAT poinformowała kraje członkowskie, w tym Polskę o wykrytej wadzie oprogramowania, w niektórych nadajnikach sygnału niebezpieczeństwa wyprodukowanych przez firmę ARTEX.
2008-01-07

Elektroniczny system w ULC

Od stycznia 2008 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczyna pracę w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
2008-01-18

Nowe opłaty w Łodzi

Od dziś obowiązują nowe opłaty lotniskowe w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta. Zatwierdził je Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2008-01-03

Stawki opłat trasowych

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa stawka jednostkowa opłaty trasowej w polskiej przestrzeni powietrznej. Wynosi ona 40,69 euro.
2007-11-13

Uwaga! ULC informuje

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje właścicieli i użytkowników statków powietrznych oraz nadajników sygnału niebezpieczeństwa (PLB, ELT, EPIRB), że z dniem 1 lutego 2009 roku satelity Międzynarodowego Satelitarnego Systemu Poszukiwania i Ratownictwa - COSPAS-SARSAT, przestaną odbierać sygnał niebezpieczeństwa nadawany na częstotliwościach 121.5MHz i 243MHz.
2007-12-13

Nowe stawki opłat

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził nowe stawki jednostkowe opłat terminalowych pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Opłaty te będą obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.
2008-01-21

Lotnicze konsultacje o bezpieczeństwie

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski i przedstawicieli Transportation Security Administratin (TSA), mające na celu wymianę informacji o zagrożeniach w lotnictwie cywilnym.
2007-12-07

Urzędnicy ULC w Paryżu

Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego uczestniczyli w 49 Sesji Europejskiej Grupy Planowania Żeglugi Powietrznej (European Air Navigation Planning Group 49 - EANPG 49). Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Biura ICAO dla Regionu Europy i Północnego Atlantyku w Paryżu.
2007-12-05

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego to centralny punkt strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Jej misją jest promocja najwyższych wspólnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o Agencji.
2007-10-29

Szkolenie z bezpieczeństwa w ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zorganizował szkolenie poświęcone zagadnieniom z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym.
2008-01-18

Informacja dla właścicieli i użytkowników sprzętu lotniczego zarejestrowanego w Polsce

Z dniem 3 stycznia 2008 roku zmieniły się zasady udzielania jednorazowego czasowego odstępstwa od obowiązku tłumaczenia na język polski odpowiednich instrukcji / dokumentacji technicznej sprzętu lotniczego, wydawanego zgodnie z pkt 2.3 dokumentu "Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników" - PL - 6 (załącznik do rozporządzenia MI z dnia 5 listopada 2004r. - Dz.U. nr 262, poz. 2609).
2008-01-18

Dzień Lotnictwa Cywilnego

Dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Święto to ustanowione zostało przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Celebrowane jest od 1944 r.
2007-11-22

Air Italy Polska może latać

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przyznał przewoźnikowi Air Italy Polska Certyfikat Przewoźnika Lotniczego oraz Koncesję umożliwiającą podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.
2007-10-22

ULC działa poprawnie

Zakończył się audyt standaryzacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wykonywany przez audytorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Audytorzy potwierdzili poprawność działania ULC oraz spełnianie wymogów i standardów operacyjnych.
2007-12-06

Informacja ULC nt. bezpieczeństwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swoich stronach internetowych "Informację na temat bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym RP za trzy kwartały 2007 r.". Ogółem w okresie tym zanotowano 610 zdarzeń lotniczych, w tym 77 wypadków. W 12 wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęło 19 osób.
2007-12-03

Zmiana przepisów

Od 16 lipca 2008 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zacznie obowiązywać załącznik III do rozporządzenia (WE) Nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego.
2007-11-26

Kontrola przewoźników

Coroczny raport podusmowujący wyniki inspekcji bezpieczeństwa z podziałem na poszczególnych przewoźników operujących do i z portów Unii Europejskiej opublikowała właśnie Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Sporządzono go w oparciu o wyniki kontroli obcych statków powietrznych i ich załóg w czasie pobytu na terytorium wspólnoty (inspekcje SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft).