2016-12-22

Wydanie trzecie Specyfikacji Certyfikacyjnych dla lotnisk

ULC poinformował o opublikowaniu Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA wdrażającej wydanie trzecie „Specyfikacji Certyfikacyjnych (CS) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk”.

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego została opublikowana Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R z dnia 8 grudnia 2016 r., wdrażająca wydanie trzecie „Specyfikacji Certyfikacyjnych (CS) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk”.

Zmiany wprowadzone w niniejszym wydaniu CS i GM były procedowane zgodnie z pięcioletnim programem prac legislacyjnych EASA „Rulemaking Programme 2016-2020” (RMT.0591), a projekt był poddany konsultacjom społecznym w ramach NPA 2016-04. Głównym celem zmian w tym wydaniu CS i GM jest wdrożenie do przepisów unijnych norm i zalecanych metod postępowania Załącznika 14 ICAO, wprowadzonych przez Radę ICAO zmianami: 11A i 11B. Oprócz ww. decyzji EASA i nowego wydania CS i GM, na stronie internetowej Agencji zamieszczono także dokument „Explanatory Note to Decision 2016/027/R”, w którym szczegółowo wyjaśniono cel i zasadność wprowadzanych zmian, oraz dokument „CS-ADR-DSN Issue 3 — Change information”, który wyszczególnia wszystkie wprowadzone zmiany w CS i GM.

Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi prace nad opracowaniem tekstu jednolitego 3-ciego wydania „CS i GM ADR” w języku polskim, które będzie opublikowane na stronie internetowej Urzędu w styczniu 2017 r.

Jednocześnie ULC przypomina, że zgodnie z pkt. ADR.OR.B.050 „Rozporządzenia Komisji (UE) nr. 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008” lotniska, które podlegają wymaganiom unijnym, po wprowadzeniu zmian do specyfikacji certyfikacyjnych ustanowionych przez Agencję, mają obowiązek przeprowadzania przeglądu Bazy Certyfikacyjnej w celu ustalenia wszelkich nowych specyfikacji certyfikacyjnych mających zastosowanie do danego lotniska oraz zainicjowania procesu wdrażania odpowiednich zmian zgodnie z pkt. ADR.OR.B.040.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię