2017-03-10

Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2017

Stowarzyszenie Mazury Paralotnie zaprasza serdecznie do uczestnictwa w piątej edycji Mazurskich Zimowych Zawodów Motoparalotniowych Winter Masuria Paramotor Cup Orzysz 2017. Zawody odbędą się w dniach 25-26 marca 2017 r. na terenie gminy Orzysz, w miejscowości Mikosze Osada.

Organizatorzy zaplanowali w tym roku zawody motoparalotniowe w dwóch oddzielnych kategoriach – dla pilotów latających rekreacyjnie PPG (PF1 start z nóg) i PL 1 (start trajką jednoosobową) oraz sportowe dla zawodników z licencją sportową FAI (piloci posiadający licencję sportową).

Motoparalotniarze zainteresowani uczestnictwem w imprezie mogą już rejestrować się do zawodów na celność lądowania. Tegoroczny udział w zawodach jest odpłatny i płatne na miejscu. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 30 złotych.

Link do rejestracji pilotów motoparalotniowych: Rejestracja Należy zaznaczyć, w jakich zawodach pilot chciałby startować, zaznaczając przy rejestracji w klasie zawody (zawodnicy z licencją) albo rekreacyjnie (zawody dla amatorów i piloci chcący polatać w trakcie imprezy).

Po konkurencjach przewidziana jest bezpłatna sauna dla uczestniczących w imprezie. Korzystać można od godziny 15:00 Zapisy u organizatora zawodów

Podczas Winter Masuria Paramotor Cup będzie można skorzystać z oferty lotów widokowo-zapoznawczych w tandemie.

Szczegółowy program imprezy V edycji Winter Masuria Paramotor Cup 2017:

24.03.2017 r. (piątek) – Perła, ulica Wierzbińśka 8, Orzysz
www.perlaorzysz.pl 18:00-23:00 – Rejestracja pilotów (Biuro zawodów motoparalotniowych)

25.03.2017 r. (sobota) – Startowisko: Mikosze Osada 7:30 – Brefing pilotów uczestniczących w imprezie
8:00 – Rozpoczęcie zawodów na celność lądowania dla pilotów rekreacyjnych PPG 13:00 – Dokończenie konkurencji
18:00 – Uroczysta dekoracja zwycięzców zawodów, wręczenie nagród i zakończenie zawodów
19:00 – Integracja uczestników zawodów

26.03.2017 r. (niedziela) – Startowisko: Mikosze Osada Ewentualne dokończenie zawodów jeżeli pogoda nie dopisze w sobotę
12:00-14:00 – dla chętnych: loty widokowo-zapoznawcze motoparalotnią po uprzednich zapisach u organizatora dzień wcześniej

Baza noclegowa dla uczestników Winter Masuria Paramotor Cup w Domu Weselnym „Perła” ul. Wierzbińska 8, 12-250 Orzysz tel. 501-860-275, 501-639-989 www.perlaorzysz.pl


Mazurskie Zimowe Zawody Motoparalotniowe w lataniu precyzyjnym
V Winter Masuria Paramotor Cup

REGULAMIN


• Postanowienia ogólne
Organizatorzy:
Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe Mazury Paralotnie
1. Zawody paralotni z napędem (PPG / PPGG) zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustaleniami szczegółowymi przekazywanymi na odprawach.
1.1. Zawody nie są rywalizacją sportową w rozumieniu ustawy Prawo Lotnicze oraz Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym.
1.2. W wyniku rozegranych sprawdzianów zostaną wyłonieni zwycięzcy zawodów w poszczególnych klasach. Rywalizacja prowadzona jest w klasach PF1 i PL1 podzielona na kategorię lub w ogólnej klasie zawodów . Kwestia wytycznych organizatora zawodów
1.3 Odpowiedzialność - wszystkie loty są wykonywane na własną odpowiedzialność pilota uczestnika (pilot ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje swoich lotów)Musi pilot posiadać aktualne OC i NW.
2. Kierownictwo i kontrola zawodów
2.1 Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg w tym właściwe zabezpieczenie, uzyskanie wymaganych przepisami zezwoleń na wykonywanie lotów, zapewnienie właściwej separacji, od publiczności a także przyjęcie i rejestrację uczestników oraz przekazanie Dyrektorowi Sportowemu listy uczestników spełniających wymagania organizatora oraz niniejszego regulaminu (najpóźniej w dniu pierwszego sprawdzianu przed jego rozpoczęciem).
2.2 Organizator zawodów wyznacza Dyrektora Sportowego, który jest odpowiedzialny za sprawy operacyjne związane z wykonywaniem lotów paralotniowych.
Kontrolę i nadzór nad stroną oceny konkurencji prowadzi Komisja Sportowa w składzie Sędzia Główny Zawodów oraz Sędziowie Zawodów .
3. Kompetencje Dyrektora Zawodów
Do kompetencji Dyrektora Sportowego zawodów należy:
a) wydawanie zarządzeń nie objętych niniejszym „Regulaminem”;
b) zapewnienie komunikatów meteorologicznych, przekazanie uczestnikom zawodów informacji o uzyskanych zgodach i ograniczeniach w ruchu lotniczym;
c) stosowanie kar przewidzianych regulaminem.
4. Kompetencje Sędziego Głównego ( Dyrektora Sportowego )
Do kompetencji Sędziego Głównego należy:
a) ustalenie kolejności i sposobu przeprowadzenia konkurencji;
b) określenie zadań szczegółowych zgodnie z założeniami niniejszego „Regulaminu”;
c) kontrola i nadzór nad przestrzeganiem „Regulaminu”;
d) ocena wyników konkurencji, przyznawanie punktów karnych.
5. Warunki uczestnictwa
• Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji upoważniającego do wykonywania lotów na posiadanym PPG / PPGG lub dokumentu zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów lub licencji sportowej
• Ważne ubezpieczenie OC w związku z wykonywanymi lotami
• Podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji
• Posiadania sprawnego technicznie skrzydła i silnika
6. Obowiązki uczestnika
Pilot – uczestnik powinien:
a) wykonywać loty zgodnie z przepisami;
b) przestrzegać postanowień niniejszego „Regulaminu” oraz zarządzeń Sędziego głównego i Komisji Sportowej;
c) postępować zgodnie ze złożonymi w „Oświadczeniu” deklaracjami;
d) dbać o bezpieczeństwo osób trzecich i własne.
e) nie stwarzać zagrożeń dla osób trzecich i ich mienia
f) zapoznać się z mapą lotniczą rejonu lotów a w szczególności z rozmieszczeniem elementów przestrzeni kontrolowanej oraz P, R, D i położeniem miejscowości (z uwzględnieniem liczby mieszkańców)
g) nie naruszać przestrzeni powietrznych w których dla wykonywania lotów wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń
7. Paralotnie z napędem i wyposażenie
7.1. Sprzęt zgłoszony do zawodów musi być sprawny i sprawdzony przez pilota;
7.2. Numery startowe przydzielone uczestnikom przez Organizatora należy umieścić na dolnej powierzchni skrzydła w sposób określony na odprawie.
7.4 Sprzęt zgłoszony do lotów podlega inspekcji. W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo odmówić użycia kwestionowanego sprzętu przez zawodnika.
8. Stosowanie regulaminu
Począwszy od pierwszego startu do pierwszej konkurencji, reguły nie mogą być zmieniane chyba, że wynika to z przyczyny uzasadnionej względami racjonalnymi i sprawiedliwej oceny przebiegu sprawdzianów lub bezpieczeństwa lotów. Uczestnicy nie mogą być zastępowani. Zezwala się na wymianę uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w punkcie 11.9 niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany musza być dokonywane po zaakceptowaniu ich przez Sędziego Głównego.
10. Kary i dyskwalifikacje
10.1. Komisja Sportowa za naruszenie regulaminu, porządku lub dyscypliny lotniczej, biorąc pod uwagę wielkość wykroczenia, może ukarać uczestnika:
a) ostrzeżeniem – tj. punktami karnymi w wysokości 2-5% uzyskanych dotychczas przez uczestnika;
b) dyskwalifikacją w danym sprawdzianie lub próbie;
c) czasowe zawieszenie w lotach ( 24h)
d) całkowitą dyskwalifikacją .
e)finansowa na poczet darowizna na stowarzyszenie organizujące zawody
11. Zasady bezpieczeństwa i wykonywania lotów
11.1. Obecność na odprawach przed lotami, organizowanych przez Organizatora, jest obowiązkowa. Na odprawach podawane będą szczegóły sprawdzianów w danym dniu, przewidywane warunki meteorologiczne oraz ewentualne ograniczenia ruchowe. O miejscu i czasie następnych odpraw uczestnicy będą informowani podczas odpraw poprzedzających lub na tablicy ogłoszeń.
11.2. Niestosowanie się do ustaleń podanych podczas odpraw będzie karane zgodnie z punktem 10 niniejszego „Regulaminu”.
11.3. Każdy uczestnik jest obowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Lotniczego, a w szczególności do dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz wysokości lotów, a także odległości od przestrzeni powietrznych, w których loty mogą odbywać się po uzyskaniu odrębnego zezwolenia.
11.4. Każdy pilot jest zobowiązany do sprawdzenia swojego sprzętu przed startem i wstrzymania się do startu w razie stwierdzenia niesprawności.
11.5. Dyrektor Sportowy, Sędzia Główny i sędzia mają prawo do kontroli załogi i sprzętu przed startem lub po locie, celem sprawdzenia przestrzegania Regulaminu. Kontrola może być dokonywana w sposób nie wpływający na przygotowanie uczestników do lotu. Odmowa poddania się kontroli będzie równoznaczna z dyskwalifikacją.
11.6. Każdy PPG/PPGG musi być użytkowany zgodnie ze swoją specyfikacją techniczną i wynikającymi z niej ograniczeniami.
11.7. Wszelkie manewry niebezpieczne dla innych załóg i osób postronnych oraz akrobacje są zakazane.
11.8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu muszą być niezwłocznie zgłaszane Sędziemu Głównemu.
11.9. Zastąpienie swojego PPG /PPGG w razie jego nieprzydatności jest możliwe za zgodą Sędziego Głównego na dokonanie tej zmiany.
11.10.Obloty i inne loty sprawdzające mogą nastąpić tylko za zezwoleniem Sędziego Głównego.
11.11.Piloci muszą być wyposażeni w kaski ochronne.
11.12.Niezależnie od posiadanego orzeczenia lekarskiego, pilot nie ma prawa wystartować do lotu, jeśli nie jest w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
11.13.Zasady ruchu w miejscu startu i lądowań będą podawane na codziennych odprawach.
11.14.Załogi muszą prowadzić systematyczną i nieprzerwaną obserwację ruchu w powietrzu. Ustalony kierunek kręgu nad lotniskowego oraz miejsce holdingu musi być przestrzegany.
11.15.Możliwa kontrola alkomatem pilotów chcących latać na startowisku oraz przy konkurencjach nawigacyjnych sprawdzenie pilota czy nie posiada przy sobie dodatkowych urządzeń nawigacyjnych nie zgodnych z regumaninem obowiązujących zawodów.
11.15.Wykonywanie lotów i utrata orientacji:
a) Wykonywanie lotów w chmurach jest zabronione;
b) przelot nad zbiornikami wodnymi ( jeziora, rzeka ) może być wykonany jedynie na wysokości umożliwiającej bezpieczny dolot do lądu w przypadku awarii silnika.
c) w przypadku utraty orientacji (przy lotach free fly ) należy wykonać lądowanie i zawiadomić telefonicznie organizatora o zaistniałym problemie.
d) nie zgłoszenie się uczestnika lub nie przekazanie organizatorowi informacji o miejscu pobytu czasie do 30 minut od zamknięcia lotów free fly może spowodować obciążenie uczestnika kosztami wszczętej akcji poszukiwawczej i ratowniczej
11.16 Sygnalizacja
Podczas odprawy podana zostanie sygnalizacja flagami oraz wykładane znaki związane z zakazami wykonywania lotów.
Jeżeli nie zostaną dokonane inne ustalenia, poniższe sygnały oznaczają:
a) flaga czerwona – całkowity zakaz lotów ( nakaz lądowania)
b) flaga szachownica – loty wolne (zainteresowani uczestnicy wykonują loty na własną odpowiedzialność poza sprawdzianami, nie ma ograniczeń ze strony organizatora).
c) flaga biała– okno otwarte, , wolno startować zgodnie z ustaleniami na odprawie i tylko do sprawdzianu.
d) brak flagi – organizator jest nieobecny ( przerwa w zawodach)
II. Zasady organizacji konkurencji
1. Zgodnie z katalogiem konkurencji ogłoszonym przez organizatora
2.1. Pilotowi zezwala się na start tylko za zgodą sędziego..
2.2. Czas startu do konkurencji będzie określany na odprawie przedlotowej dla każdego uczestnika.
2.7. Lądowanie w terenie przygodnym powinno być niezwłocznie zgłoszone Dyrektorowi Sportowemu.

Załącznikami do niniejszego regulaminu jest Karta rejestracyjna pilota PPG/PPGG z zawartym w niej oświadczeniem w dniu podpisania dokumentu.

Rejestracja odbywa się również przez internet i jest dokument poświadczającym uczestnictwo pilota, który w dniu zawodów tylko podisuje przygotowane zgłoszenie do zawodów poprzez rejestrator na stronie stowarzyszenia
Miejsce: Orzysz, Mikosze Osada 53"814 040 21"90 54 32

Więcej informacji na stronie www.mazuryparalotnie.pl

Z paralotniowym pozdrowieniem
Mazury Paralotnie

Ocena:  
( 34 )      dobry
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię