2011-05-20

Szybowniczka Świata

Pelagia Majewska - pierwsza kobieta w Polsce i druga na świecie, która otrzymała nadane przez FAI najwyższe światowe odznaczenie szybowcowe – Medal Lilienthala, zwyciężczyni Kobiecych Międzynarodowych Zawodów Szybowcowych. Konferencja Generalna FAI ustanowiła medal im. Pelagii Majewskiej jako najwyższe międzynarodowe odznaczenie szybowcowe w kategorii kobiet.


Pelagia Majewska urodziła się 26 kwietnia 1933 w Równem na Wołyniu. Po II wojnie światowej, wobec włączenia Wołynia do ZSRR, Pelagia z rodziną zamieszkała w Lublinie.

W szkole należała do harcerstwa, uprawiała lekkoatletykę, pływanie, a po maturze spadochroniarstwo i szybownictwo w Aeroklubie Lubelskim. Następnie w tym samym Aeroklubie przeszła szkolenie na samolotach. W 1953 rozstała się z Lublinem i z Tadeuszem Majewskim – przyszłym mężem – przeniosła się do Warszawy. W Lublinie miała wylatane 40 godzin na samolotach i 18 na szybowcach.

W Aeroklubie Warszawskim startowała w licznych zawodach szybowcowych krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie (1973 i 1977) zwyciężyła w Kobiecych Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych, a raz (1975) zajęła drugie miejsce. Jako druga w Polsce i trzecia kobieta na świecie zdobyła złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami. Uzyskała 17 rekordów światowych i 21 krajowych. Na szybowcach wylatała 3500 godzin i przeleciała blisko 100 tys. km. Jako pierwszy pilot szybowcowy w kraju wyróżniona została w 1956 r. najwyższym polskim odznaczeniem szybowcowym – Medalem Tańskiego. Była pierwszą kobietą w Polsce i drugą na świecie, która otrzymała nadane przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI) najwyższe światowe odznaczenie szybowcowe – Medal Lilienthala (1960). Była Zasłużonym Mistrzem Sportu, trzykrotnie została odznaczona Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

Przez pewien czas pracowała jako inspektor szkolenia lotniczego w Biurze Zarządu Głównego Aeroklubu PRL. Wiele godzin wylatała w aeroklubach terenowych jako społeczny instruktor szkolący młodzież. W latach 80. pracowała jako pilot w Zakładzie Usług Agrolotniczych WSK-PZL Warszawa-Okęcie. Była jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w tym przedsiębiorstwie. Jej ostatnim lotem był transport – w ramach międzynarodowego kontraktu – przeciwpożarowego samolotu PZL M18 Dromader do Setubal w Portugalii. 12 lipca 1988 r. zginęła na lotnisku w Lizbonie w wyniku wypadku lotniczego.

Za swe osiągnięcia w lotnictwie polskim odznaczona została Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Pośmiertnie odznaczono ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1989 roku na wniosek Aeroklubu Polskiego, Konferencja Generalna FAI ustanowiła medal im. Pelagii Majewskiej.

Pochowana została 21 lipca 1988 r. w grobie rodzinnym na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie (kw. 30A, rząd XXI, nr 27).

W 2008 r. Agencja Lotnicza ALTAIR wydała książkę autorstwa siostry Pelagii Majewskiej - Ireny Kostki "Szybowniczka Świata", poświęconą karierze sportowej i zawodowej Pelagii Majewskiej.
(dt)

Ocena:  
( 10 )      bardzo słaby
  Opinii:  

20

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-01-16 11:05:23 ~~woow~~

I know how it's an awesome game so real I want to play it haha ​​     


http://tanktrouble6.com/http://bejeweledfull.com/ http://bejeweledfull.com/


Utworzony: 2016-09-20 11:00:36 ~~aaa~~

Entity will contain three elements: a short take-off, about eight slalom inflated tower, floating pontoon, an interval of approximately 300 meters, landing accuracy. All elements are converted to a time competition. After the completion of all of the elements will be added by the results achieved by competitors to each other, and the total time to the task. Wins the shortest possible time player.http://www.yummydocs.com/ - templates, tables and charts in PDF, Word, Excel free download. Articles with definitions of terms, more useful tips and information about these templates. http://www.yummydocs.com/rental-agreement - The lease agreement letter is something, as (who is going to take it one who is leasing the property, etc.) the formal agreement between the parties. The formal Letter of Agreement is also considered a license, responsible for some of a property for a limited time. It includes requirements such as the amount of deposit to be taken with this property is limited, the date of the agreement, the first payment deposit facility can be some of the points in this attribute. http://www.yummydocs.com/to-do-list-template - Task List: around to find the most productive people, and asked them what their own unique skills to stay productive Yes. One of their main skills will need to create a list of to-do tasks every day. The first step in curbing procrastination habit is to make full use of your time. Keeping things, the need to organize the list, cross them off once you complete them. Make a list template is very useful, it can help you cancel the clutter in your life. Lift daily output in seconds as a template. Scroll down to find information on this self-organizing tips! h
ttp://www.yummydocs.com/proof-of-residency-letter - whether enterprises, government agencies, educational institutions, or moved into a rented house, the individual asked to produce proof of their identity, but also to address letters prove! These letters confirm that you are a law-abiding and productive members of the country, you are entitled to admission or employment, or be hired anywhere tenants. Address letters to prove you do not just write any He Changxin; there, you must follow a specific format. File proof of residency letter template expertise in large-scale use. They are also online viewing and downloading in various DOC file, and check out this will inspire you.

Utworzony: 2016-09-20 10:57:21 ~~Yummy~~

实体将包含三个元素:短距离起飞,激流回旋八点左右虚增塔,漂浮在浮桥,间距约300米,着陆精度。竞争的所有元素被转换成时间。所有元素完成后通过竞争对手所取得的结果将被添加到彼此,并给该任务的总时间。胜用最短的时间播放器。
http://www.yummydocs.com/ -模板,表格和图表在PDF的Word,Excel免费下载。本刊中包含术语的定义,有用的提示和有关这些模板的更多相关信息。
http://www.yummydocs.com/rental-agreement -该租赁协议封信是一些东西,作为(谁去把它一个谁是租赁该物业等)双方之间的正式协议。这个正式协议函也被认为是一个许可证,负责某个属性的一段有限的时间。它包括如量要求缴存以有限制一起服用此属性,协议,首付款保证金,设施之日起可在该属性的一些要点。
http://www.yummydocs.com/to-do-list-template -任务列表:在各地寻找最有生产力的人,并要求他们自己的绝招留生产力是什么。他们的一个主要的技巧将创建需要每天完成任务的待办事项列表。在遏制拖沓习惯的第一步是使充分利用你的时间。保持的东西,需要整理列表,一旦越过它们赶走,你完成它们。一个做模板的清单是非常有用的,它可以帮助您取消杂波你的生活。提升日产量以秒为模板。向下滚动查找有关此自组织提示的信息!
http://www.yummydocs.com/proof-of-residency-letter -无论是企业公司,政府机关,教育机构或搬进租来的家,个人要求出示自己的身份证明,也给了地址字母的证明!这些信件确认你是一个守法和国家的生产力的成员,你有资格入学或就业,或被聘为在任何地方租客。地址字母证明不只是你写任何常信; 还有,你必须遵守特定的格式。住院医师信函模板的文件证明的专业将在大量使用。它们是在线观看和下载也以各种DOC文件,并检查出来一定会启发你此事。

Utworzony: 2016-05-13 13:52:34 ~~Znalazłem wiele~~

Znalazłem wiele przydatnych i ciekawych informacji, dziękuję wam!
http://192-168-1-1admin.com

Utworzony: 2016-04-26 17:42:35 ~~mali~~

dobrą pracę, znaleźć wiele przydatnych informacji!
http://www.19216811ip.mobi