2016-12-08

Projekt rozporządzenia regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie

Projekt nowego rozporządzenia UE regulującego kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie został przyjęty przez Radę TTE – informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Rada TTE przyjęła podejście ogólne do projektu nowego rozporządzenia bazowego w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/370/EWG. Projektowana zmiana zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

Dokument został sporządzony na kanwie projektu przedstawionego w grudniu zeszłego roku przez Komisję Europejską. KE rozszerzyła w istotny sposób zagadnienia, które obejmie nowe rozporządzenie bazowe, poprzez uwzględnienie nowych trendów w lotnictwie cywilnym takich jak rozwój rynku bezzałogowych statków powietrznych, jak również o kwestie dotyczące zarządzania bezpieczeństwem.

Polska była jednym z najaktywniejszych państw uczestniczących w spotkaniach grupy roboczej ds. lotnictwa, na której omawiano poszczególne założenia projektu.

Do największych osiągnięć negocjacyjnych można zaliczyć:

1. Akty wykonawcze zamiast aktów delegowanych – umożliwiające większy wpływ Polski na proces legislacyjny,
2. Konieczność zapewnienia neutralności kosztowej w zakresie opłat nawigacyjnych,
3. Wykreślenie możliwości przejęcia nadzoru sprawowanego przez państwo członkowskie na rzecz Komisji Europejskiej lub EASA,
4. Włączenie do EASA zadań z obszaru ochrony lotnictwa cywilnego,
5. Podniesienie limitów wagowych dla statków wyłączonych spod nadzoru EASA zgodnie z poniższą tabelką (w jęz. angielskim):Limit wagowy dla wiatrakowców i śmigłowców wyłączonych spod zakresu obowiązywania rozporządzenia został określony na MTOM 560 kg.

Dalsze prace legislacyjne będą prowadzone w formie tzw. trilogu z Parlamentem Europejskim.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię