2017-03-17

Komunikat Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego

Komunikat Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w sprawie wymiany orzeczeń lotniczo-lekarskich.

Mając na względzie dyspozycję przepisu art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 311 z 25.11.2011 r., z późn. zm.), Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego uprzejmie przypomina, iż członkowie personelu lotniczego, którzy uzyskali orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2 zgodne z wymaganiami JAR-FCL, wydane przez polskiego lekarza-orzecznika przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia tj. przed dniem 8 kwietnia 2013 r. i posiadają datę ważności na ww. orzeczeniu dłuższą niż do dnia 8 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do polskiego lekarza-orzecznika lub centrum medycyny lotniczej które wydało pierwotne orzeczenie, celem wymiany takiego orzeczenia na orzeczenie zgodne z formatem EASA.

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię