2017-01-05

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017 r.

W terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. podmioty zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie przez tutejszy organ zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa.

Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50 proc. łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W rozdziale 56 działu 600 części 56 zestawienia zbiorczego według działów wydatki budżetu państwa na rok 2017 stanowiącego załącznik nr 2 ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. przewiduje, iż Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może rozdysponować w 2017 r. pomiędzy podmioty ubiegające się o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa kwotę 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy).

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 15 marca 2017 r., w którym zostały złożone, chyba że ustawa budżetowa na rok, w którym wnioski zostały złożone, nie wejdzie w życie do dnia 1 lutego. W takim przypadku Prezes Urzędu rozpatrzy wnioski w terminie sześciu tygodni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. 2012 r. poz. 904) i dostępny jest na stronie Dziennika Ustaw.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy aktualne dane nie zostały ujawnione w rejestrze – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz sposób jego reprezentacji, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji podmiotu ubiegającego się o pomoc;
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis – oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.6);
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
4) zatwierdzone sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez okres krótszy niż 2 lata przed złożeniem wniosku – za okres 1 roku obrotowego, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości bez uwzględnienia ewentualnych przychodów z otrzymanej pomocy de minimis objętej wnioskiem albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych sprawozdań.

Kryteria podziału kwoty, której dysponentem jest Prezes tut. Urzędu:

Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy bierze pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:

• zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
• dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
• zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
• dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
• wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;
• zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
• zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
• przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.

W przypadku gdy zostaną złożone w 2017 r. wnioski przewyższające łącznie kwotę 500.000 zł, Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, oprócz kryteriów, o których mowa powyżej weźmie pod uwagę:

1) ilość i wysokość dofinansowania przyznanego podmiotowi na zakup sprzętu i urządzeń w latach poprzednich;
2) poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń, w tym realizacji postanowień umów o dofinansowanie.
3) potrzeby podmiotów, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy.

W przypadku pytań bądź wątpliwości informacji udzielać będą:

Przewodniczący Komisji ds. rozdziału środków budżetowych ULC Tomasz Kęska-Leszyński tel. 22 520-73-75
Sekretarz Komisji ds. rozdziału środków budżetowych Kinga Kulig-Białkowska tel. 22 520-72-59

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-05-20 20:59:34 ~~Kennoppows~~

Prix Cialis France Pharmacie Buy Cheap Clomid Site Priligy Generico Chile Cialis 20 Mg Durata Cheap Cialis And Viagra Keflex Is Not Very Strong Can You Buy Viagra Over The Counter Viagra Price Viagra Hiv Viagra Pfizer Manufacturers Order Kamagra Online Propecia Alcool Buy Propanolol Brand Zoloft Online Viagra Kaufen Apotheke Leipzig Alquiler De Kamagra Ordina Cialis Online Cialis Viagra Vente En Ligne Como Tomar El Kamagra Antabuse Online Progesterone Hormone Replacement Mastercard Accepted Water Pills No Prescription Mexico Zoloft Online Usa Cialis Gunstig Mit Rezept Amoxicillin And Tetracycline Buy Cheap Cialis On Line Buy Cialis Online Credit Card Blastofen 20mg Cheapest Cialis Online Viagra Generico Vendita The check is held for one to four weeks usually until the customers payday at which time the customer redeems the check by paying the face amount or allowing the check to be cashed. easy loans The applicable periodic interest rate is a variable rate.Cephalexin For Animal Generic Viagra Cheap Zithromax Rash Pictures Viagra Frei Verkauflich 2013 Buy Tadalafil Prix Viagra En Pharmacie Que Proscar Vs Propecia Cheap Cialis Bentyl Mail Order Low Price Buy Antibiotics Online In Uk Nolvadex Pct Quibron T Swanson Health Propecia Overuse Buy Tadalafil Buy Plavix In Canada Cialis 28cpr Riv 5mg Buy Zoloft Online Erectial Cephalexin Dosage Doge Prozac Free Trial Amoxicillin Canadian Pharmacy Propecia Finasteride Reviews Buy Zoloft Cheap Levitra Bologna Buying Cheap Cialis Online Zoloft On Line Achat Cialis Us Viagra Avec Dapoxetine Avis Viagra Online Stores Viagra Kaufen Tipps Want to buy isotretinoin Sildenafil 20mg Precio De Keflex Kamagra Acheter Sur Internet Accutane Buy Generic Levitra Offers

Utworzony: 2017-03-28 18:13:08 ~~Cesmah~~

Amoxicillin Is Used To Treat Where Can I Buy Nolvadex Puedo Tomar Viagra Sin Buy Low Cost Viagra Clomiphene Online Cialis Und Ruckenschmerzen Worldwide Direct Bentyl Legally In Internet Amex Online Amoxil Pill Zithromax Teeth Keflex To Treat Ear Infections Accutane Cost Buy Cephalexin Liquid Acheter Cialis Au Canada Tadalafil Online Prednisone Canada Propecia Linea Cheap Levitra Buy Atarax No Script How To Order Cialis Online Prices Lasix Zithromax Dosage Pneumonia Prezzi Kamagra In Francia Cost Of Propranolol Tadalis Sx Soft Side Effect Donde Comprar Cialis Generic Vibramycin Pills Cheap Rx Pharmacy Propecia Generic India Cialis Levitra Buy Cytotec Generic Comparatif Viagra En Ligne Yerba Mail Order Strattera Hydrochlorothiazide 25 Mg Online Filagra Oral Jelly Buy Cheap Generic Kamagra Zithromax Uti Viagra Pillen Preis Buy Generic Zoloft Online Viagra Cialis Danger Order Doxycycline From Canada Priligy 30mg Tablets Cialis Acheter Europe Durer Plus Longtemps Pendant Les Rapports Sexuels Naturellement Best Site To Buy Nolvadex Keflex Tooth Extraction Is Canadianmeds24h Legit Order Generic Cialis Propecia Sale Official Generic Drug Sales Onlline Fast Delivery Prozac Finasteride Over Night Australia Buy Cheap Zoloft Site online accutane forum Amoxicillin The Right Dose Amoxil Online Fast Fluoxetine Want To Buy Virginia Where To Buy Cialis 20mg In Uk Where To Order Kamagra Nolvadex Medicament Cialis Kamagra Generic Order Clomid Online Acquisto Viagra Line Italia Pastillas Cialis 20 Mg Propecia Pricing Generique Kamagra France Buy Generic Cialis Online Buy Lasix Pills Comprar Cialis En Sevilla Kamagra Opinion Buy Amoxil Online Usa 40 Viagra For 99.00 Clomiphene 60 Pills 25 Mg No Script Usa cialis price Achat Vrai Cialis Indian Kamagra Generic Vibramycin Sales Buy Periactins Online Buy Nexium Uk20 Mg Nolvadex Pct Cheap Strattera Generic Cialis Generika Bestellen